دارالترجمه رسمی هنگام
شماره 269 تهران

ترجمه رسمی با تأیید قوه قضائیه و وزارت خارجه تکمیل انواع فرم های ویزا و مهاجرت آمریکا، کانادا، انگلیس، اروپا و ...

ترجمه رسمی و غیررسمی به کلیه زبان ها

انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی، اسپانیایی، ایتالیایی، ترکی استانبولی

ترجمه متون تخصصی، فنی، مالی، بانکی، پزشکی، قراردادها

مشاوره رایگان


ترجمه متون در سه سطح دانشجویی، تحقیقاتی و شرکتی

ترجمه ریز نمرات، مدارک تحصیلی و دانشگاهی و سرفصل های دروس دانشگاهی
و پذیرش تحصیلی از دانشگاه های خارجی

تجربه دانش و مهارت

دارالترجمه رسمی هنگام

در شرق تهران

در خدمت شماست

ترجمه رسمی اسناد و مدارک با بهترین کیفیت،
تأییدات قوه قضائیه و وزارت امور خارجه

دارالترجمه رسمی هنگام خدمات کاملی در زمینه ترجمه کلیه اسناد و مدارک رسمی و حقوقی به کلیه زبانهای رسمی دنیا ارائه می نماید.

در خدمت شما هستیم

0/7
دارالترجمه رسمی هنگام در زمینه ترجمه اسناد و مدارک شما و همچنین ترجمه متون دانشجویی و تخصصی به شما مشاوره رایگان می دهد.

مشتریان ما