درباره ما

دارالترجمه رسمی هنگام (شماره 451 تهران) در سال 1385 تأسیس شد و خانم مریم عقیلی، به عنوان مترجم رسمی زبان انگلیسی قوه قضائیه، مسئولیت ترجمه رسمی و مهر و امضای ترجمه اسناد و مدارک مشتریان را بر عهده دارند. دارالترجمه هنگام علاوه بر ترجمه اسناد و مدارک افراد حقیقی، ترجمه متون و اسناد شرکتی و افراد حقوقی از جمله بانک تجارت، شرکت تدبیر کالای جم، شرکت شیشه اردکان غیره را نیز در طی این سال ها به عهده داشته استترجمه صحیح

به اینکه با دانش روز و تجربه دیروز، ترجمه درست ارائه می دهیم، به خود می بالیم.

دسترسی دائمی

سعی مان بر این است که ارتباط با مشتری را حفظ کرده و در همه مراحل مسیرتان با شما همراه باشیم.

امور غیر ترجمه

کار ما فقط ترجمه نیست. امور فنی ترجمه و ویزا و سفر را نیز انجام می دهیم.
سرعت کار

ترجمه دقیق را فدای ترجمه سریع نمی کنیم. به نتیجه رسیدن شما برایمان مهم است.

خطای پایین

از اینترنت و منابع آنلاین برای به حداقل رساندن اشتباهات استفاده می کنیم.

پشتیبانی بی وقفه

اگر خطایی باشد، آن را می پذیریم. ما دانای کل نیستیم و معتقدیم حق با مشتری است.